Available courses

  ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับ

  • ความถี่วิทยุและย่านความถี่
  • คุณลักษณะสมบัติของ R,L,C ในเครื่องส่งวิทยุ
  • วงจรกรองความถี่แบบ R-C, R-L, L-C, R-L-C
  • วงจรจูนด์ความถี่
  • หน่วยวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  • วงจรกำเนิดความถี่และวงจรทวีคูณความถี่
  • วงจรขยายความถี่สูงและวงจรขยายกำลังความถี่สูง
  • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ AM
  • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM
  • โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบต่าง ๆ
  • สายส่งในระบบวิทยุกระจายเสียง
  • การวัดการทดสอบการทำงานของเครื่องส่งด้วยเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ
  • ระบบเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

  • หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ประเภทของระบบเครือข่าย
  • อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
  • ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
  • โปรโตคอลระบบเครือข่าย
  • รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • ติดตั้งระบบเครือข่าย
  • ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
  • เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์
  • เลือกใช้โปรแกรม Utility บนระบบเครือข่าย